صفحه اصلی اخباربازدید دکتر آقای خسرو تاج و آقای اسدالله عسگر اولادی سلطان پسته ایران از غرفه نیت نات در نمایشگاه آجیل و خشکبار تهران

بازدید دکتر آقای خسرو تاج و آقای اسدالله عسگر اولادی سلطان پسته ایران از غرفه نیت نات در نمایشگاه آجیل و خشکبار تهران

1396/10/17